Despre liceu

 1. Scurt istoric al Colegiului Tehnic “Carol I”

◙ Adresa:     Str. Porumbacu nr. 52, Sector 6, Bucureşti, Telefon & Fax:021. 2202750

                     e-mail: colegiul.tehnic.carol@gmail.com

◙ Scurt istoric

– 1930 – Şcoala comercială de fete ,,Doamna STANCA’’ – local Regie

– 1948 – Liceul Nr. 4 Tehnic fete

– 1963 – Liceul Nr. 10 şi apoi Liceul Nr. 25 cu învăţământ primar, de gimnaziu şi de liceu

– 1977 – Liceul industrial ,,Tehnometal’’ cu profil: mecanică şi electrotehnică

– 1990 – Grupul şcolar ,,Tehnometal’’ cu următoarele forme de învăţământ:

 • Liceu zi şi seral – profil: mecanică şi electrotehnică
 • Şcoală profesională
 • Şcoală de maiştrii

– 2003 – Grupul şcolar ,,Tehnometal’’ ia denumirea de Grup Şcolar ,,Doamna STANCA’’ cu acelaşi profil.

– 2010 – Grup Şcolar ,,Doamna STANCA’’ ia denumirea de Colegiul Tehnic „Carol I”, conform OM 3470/ 23.03.2010.

În prezent unitatea funcţionează cu formele de învăţământ:

 • Liceu zi şi seral – filiera tehnologică și teoretică
 • Școală profesională
 • Şcoală postliceală
 1. Prezentarea Colegiului Tehnic „Carol I”

            Procesul de învăţământ din  Colegiul Tehnic „Carol I” se desfăşoară în două localuri ale şcolii

-corp şcoală (P+2)  + sală de sport  din str. Porumbacu nr. 52, sector 6

            -atelier Grozăvești nr.9, sector 6 ;

            În urma introducerii școlii în planul de reabilitare cu Banca Europeană de Investiții, sediul din str. Porumbacu a fost complet reabilitat și dat spre folosință  în luna august 2011, iar localul din str. Grozăvești a fost finalizat la începutul lunii septembrie 2012. Orele de instruire practica se desfășoară  în atelierele din  Str. Grozăvești nr. 9.

            Colegiul Tehnic „CAROL I” asigură orele de conducerea automobilului prin Şcoala de Şoferi proprie.

            Colegiul Tehnic „CAROL I” este o unitate de învăţământ preuniversitar care asigură pregătirea profesională a tinerilor din regiunea Bucuresti, sector 6, în domeniul tehnic, de nivel 3, 4, și 5, european.

În cadrul Colegiului Tehnic „CAROL I” se urmăreşte formarea personalităţii autonome, morale şi responsabile a elevilor, promovând o instruire la standarde înalte, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale în profilul real, specializarea științe ale naturii, cât și în domeniile electric, electronică-automatizări, mecanic şi electromecanic pentru liceu, mecanic auto și strungar pentru învățământ profesional și domeniile informatică, transporturi, electronică și protecția mediului pentru școala postliceală.

Corpul profesoral este înalt pregătit, toate cadrele didactice fiind titulare, dintre care majoritatea au gradul I iar 8 dintre aceştia deţin titlul de doctor în domeniul respectiv.

            Şcoala noastră îşi propune să asigure calitatea procesului educaţional, exprimată prin dobândirea de cunoştinţe, abilităţi, atitudini, priceperi şi deprinderi, competenţe şi creşterea încrederii în capabilităţile proprii, astfel încât, absolvenţii noştri sa fie bine educaţi, instruiţi adică ÎNVINGĂTORI ÎN VIAŢA.

Şcoala noastră va asigura prin mijloace specifice moderne, caracterizate prin eficienţă şi rezultate pozitive de lungă durată, pregătirea profesională şi culturală a tinerilor, actul pedagogic şi didactic înscriindu-se în seria acţiunilor şi activităţilor menite să confere noilor generaţii o nouă perspectivă, un orizont promiţător şi atractiv

Ofertă educațională

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A,
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ – ZI, LOCURI CARE
URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN REPARTIZARE
COMPUTERIZATĂ

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Ştiinţe ale naturii

12621 408
 

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – Protecția mediului

12421 409tehnician ecolog și protecția calității mediului

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electronică automatizari

12421 410tehnician operator tehnică de calcul

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

372101 4111 tehnician mecatronist, 1 tehnician transporturi, 1 tehnician proiectant CAD

Învățământ Profesional de Stat – Mecanică

0,512    Strungar

Învățământ Profesional de Stat – Mecanică

0,512    Rectificator

Învățământ Profesional de Stat – Mecanică

124    Mecanic auto

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A,
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ – SERAL, LOCURI
CARE URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Media ultimului admis Codificare Observații
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electromecanică
1 28 2
tehnician electromecanic
PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT
FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Media ultimului admis Codificare Observații
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică
1 28 507
Calificare strungar
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică
1 24 527
Mecanic auto

Obiective

 1. Continuarea Proiectului 2019-1-FR01-KA229-062168 _5 cu titlul LibertéCitoyenneté Ecologie , finanţat prin Programul ERASMUS +, în derulare din septembrie 2019
 2. Inițierea unui nou proiect ERASMUS în beneficiul elevilor liceului și cadrelor didactice;
 3. Dezvoltarea parteneriatelor educaționale pentru inovare în educație și formare profesională , cu autorități locale și alte instituții interesate în promovarea unei educații de calitate: Poliția, Primăria Sectorului 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Universitatea Politehnica București, Junior Achievement Romania, Asociația Bookland, PROEDUS, Asociația ENVIRON, Asociatia Global Dignity , FICE România, Centrul de Informare Europe Direct
 4. Participarea elevilor, ca în fiecare an, la olimpiade și concursuri școlare. Elevii noștri au avut rezultate remarcabile la olimpiadele școlare și la concursurile pe meserii, obținând premiile I, II, III la etapelejudețene și mențiune la etapanațională.
 5. Continuarea activităților din Proiectul CPP-PERM–Centrul de Pregătire pentru Performanță-Programare electronică, robotică, mecanică – în colaborare cu ISMB și cu Primăria Sectorului 6. În cadrul proiectului elevii desfășoară activități practice de proiectare și programare a unor roboți, precum și imprimare 3D.
 6. Continuarea activităților din cadrul proiectului ROSE, proiect al Ministerului Educației și Cercetării dedicat elevilor de liceu. Prin acest proiect am dotat școala cu multifuncționale și videoproiectoare, urmând ca în anul școlar viitor să mai achiziționăm laptopuri, să amenajăm o scenă pentru teatru, să organizăm excursii de documentare.
 7. Inițierea unui nou proiect CIVITAS
 8. Desfășurarea de activităţi specifice în cadrul Clubului european
 9. Continuarea Proiectului Cercul de istorie „Călători în timp”
 10. Elaborarea revistei Colegiului Tehnic „Carol I”, care a ajuns la numărul 10. Revista a obținut premiul III la Concursul revistelor școlare pe sector.

Dotări

În localul şcolii din str. Porumbacu nr. 52 sunt amenajate 8  laboratoare: Chimie, Fizică, Informatică (2), Biologie și protecția mediului, CAD, laborator mecanică, laborator electrotehnică, toate având  o dotare şi  un  grad de  întreţinere deosebite. În şcoală funcționează și cabinete de geografie, istorie, limbi străine, matematică și limba română. Liceul are în  dotare 1 sală de festivități, o sală de sport multifuncțională și modernă şi un teren de sport în  aer liber. Biblioteca şcolii, prevăzută cu depozite pentru literatura  beletristică  şi  tehnică, are în  inventar peste 30.000 de cărţi. Numai mijloacele didactice şi utilajele destinate activităţii  instructiv-educative din liceul nostru însumează peste 50.000 de Euro. Cele două laboratoare de informatică și cel de CAD, dotate la un nivel de  ultimă generaţie, asigură derularea orelor  de curs prevăzute de planurile cadru la toate formele de învăţământ, la standarde ridicate.

În  localul din str. Grozăvești nr. 9,complet reabilitat, în  care se desfăşoară activitatea  de  instruire practică, funcționează 6 ateliere: un atelier de electrotehnică, un atelier de  tinichigerie auto, un atelier de prelucrări mecanice, un atelier mecanic  auto, un atelier de lăcătușerie și un atelier de sudură, respectiv 4 laboratoare: electromecanică-frigotehnist,   diagnosticare auto, organe de mașini, tehnică de calcul.

Evenimente reprezentative

10 mai – Ziua liceului

Martie – aprilie – Zilele porţilor deschise

Octombrie – noiembrie – Balul Bobocilor

Decembrie – Serbarea de Crăciun

Mai – Concursuri pe municipiu: „Tehnologia este arta omului modern” și „Natura- casa sufletului”.

Informații utile

Specializări

 • Electronică automatizări
 • Mecanică
 • Științe ale naturii

Fotografii