Despre liceu

Colegiul Naţional ”Ion Creangă” este nou prin aspectul său, prin condiţiile materiale de care dispune, cu săli de clasă luminoase şi spaţioase, mobilier, laboratoare și cabinete moderne, însă începuturile sale se plasează într-o epocă mai veche, ca şcoală de fete. Apariţia liceului nostru este consecinţa firească a dezvoltării economice şi sociale din perioada 1922-1928 când, în întreaga ţară au fost înființate numeroase instituţii de învăţământ şi cultură.

Constatând după documentele vremii, iniţiativa înfiinţării liceului nostru aparţine cetăţenilor din acest sector, care au constituit un comitet ce avea ca preşedinte pe Prof. Dr. Christian Musceleanu, conferentiar la universitatea din Bucureşti, care a întreprins o serie de măsuri pentru crearea acestui lăcaş de cultură. Prin decizia emisă la 25 august 1926 de către Ministerul Instrucţiunii Publice, s-a hotărât înfiinţarea liceului nostru, începând cu data de 1 septembrie a aceluiaşi an.

Astăzi, cei 967 de elevi ai liceului nostru beneficiază de o ofertă educaţională flexibilă, adaptată la specificul lor psihologic şi intelectual, la aptitudinile şi interesele lor, precum şi la cerinţele pieţei muncii şi la aşteptările comunităţii. Organizarea claselor este făcută în funcţie de cele două profiluri – real şi umanist – cu specializările matematică-informatică, ştiinţe, filologie, unele dintre clase fiind cu predare intensivă a informaticii sau a unei limbi străine ( engleză sau japoneză), aspect care facilitează calificarea elevilor noştri în profesii cerute pe piaţa muncii. Mai mult decât atât, în urma unei analize de nevoi privind instituția noastră și interesele elevilor, în acord cu dezvoltarea societății și cu evoluția pieței muncii, s-a decis introducerea unei specializări noi în oferta colegiului, o clasă de Științe sociale, începând din anul școlar 2017-2018. Scopurile instituţiei nostre se realizează prin contribuţia celor 68 de cadre didactice (dintre care 47 titulari,  10 cu definitivat, 9 cu grad didactic II, 25 cu grad didactic I, 3 cu doctorat).

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Matematică-informatică252329.14310

 

Matematică-informatică – bilingv engleză

1261 9.29311 

Ştiinţe ale naturii

252419.10312 

Filologie

252418,96313

1 intensiv limba japoneză

Ştiinţe sociale

126219.04314 

Dotări

Tot personalul liceului are în vedere un act educaţional de calitate, bazat pe formarea şi dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor şi a unei atitudini activ-participative, valorificând cât mai eficient resursele materiale de care dispune şcoala: 15 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică, 3 laboratoare pentru ştiinţe (fizică, chimie, biologie) dotate cu tablă Smart, 1 cabinet de limbi moderne, 1 cabinet de limba română, 1 cabinet pentru Consiliul elevilor, 1 cabinet de consiliere psihopedagogică, 6 cabinete  pentru fiecare comisie metodică, 1 compartiment administrativ (secreteriat, contabilitate, administraţie, informatizare), Bibliotecă, Centru de Documentare şi Informare (CDI), Bază sportivă (sală de sport, terenuri, sala de gimnastică, sală de fitness), Sala de Festivități.

Obiective 2020

 1. Consolidarea acelor deprinderi, abilități sau competențe care le permit elevilor să promoveze cu succes examenul național de bacalaureat, accesul în învățământul superior la universități de prestigiu din țară și din afara țării, sau încadrarea cu succes pe piața muncii în domeniile de vârf ale economiei.
 2. Accesul la informația de bună calitate prin intermediul tehnicilor informaționale care să le ofere posibilitatea dobândirii unor abilități de comunicare superioare în limba română și în limbile moderne studiate în școală (limba engleză, limba franceză, limba japoneză), precum și posibilitatea obținerii unor certificate de lungă durată, care să ateste aceste calităț
 3. Dezvoltarea și punerea în valoare a calităților manageriale ale elevilor, spiritul antreprenorial, inițiativa, voluntariatul, implicarea activă în comunitate, calitățile de lider.
 4. Asigurarea unui nivel de pregătire a elevilor corespunzător nevoilor societății, aspirațiilor și   capacității individuale.
 5. Modernizarea procesului instructiv-educativ.
 6. Dezvoltarea parteneriatului educațional la nivel național și internațional

Stimularea formării continue a cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului didactic

Evenimente reprezentative

Festivalurile anuale Taiju Matsuri și Offbeat English-American Festival ;

Sărbătoarea Francofoniei, Seara Franțuzească, Mardi Gras ;

Târgul de Halloween ;

Zâmbetul din cutie ;

Celebrarea zilei de 1 decembrie;

Serbarea de Crăciun ;

Ziua  porților deschise;

Specializări

 • Filologie
 • Matematică-informatică
 • Matematică-informatică - bilingv engleză
 • Științe ale naturii
 • Științe sociale

Fotografii