Despre liceu

Broșură prezentare

SCURT ISTORIC

1862-  doamna Elena Cuza a hotărât întemeierea unei instituții publice pentru creșterea și educarea unor fete orfane

1864-  Azilul Elena Doamna avea următoarea structură:

  Secția normală frobeliană pentru educatoare

  Secția Normală de institutoare care pregătea învățătoare pentru școlile primare de la oraș

  Secția Normală de învățătoare pentru școlile rurale

  Ateneul pentru îndrumarea artistică

  Secția primară, ca școală de aplicație

  Secția pentru țesătorie și broderie

  Secția inferioară de țesătorie și broderie

  Secția inferioară de menaj (cu durată de 2 ani)

1907-la propunerea lui Spiru Haret, prin Decret Regal, secția pedagogică a Azilului Elena Doamna capătă denumirea

de Școala Normală de fete Elena Doamna

11 noiembrie 1918- s-a inaugurat Școala de Educatoare, în sprijinul copiilor orfani de război

24 aprilie 1919 –decret regal pentru înființarea Școlii de Educatoare

1921- școala este trecută sub autoritatea Ministerului Instrucțiunii Publice, devenind școală de stat, cu titulatura Școala

de Puericultură și Educatoare

După Reforma Învățământului din 1948, Școala Normală își schimbă succesiv titulatura:

1949-1956 – Institutul Pedagogic de Învățători ciclul II

1956-1964 -Școala Pedagogică de învățători

1965-1972-Școala Pedagogică nr. 2

1972-1989 -Liceul Pedagogic București Ilfov

1989- 2000 – Școala Normală ” Elena Cuza”

2000-2020 – Colegiul Național ” Elena Cuza”

 

PREZENTARE

Colegiul  Naţional  „Elena  Cuza”  este  o  unitate  de  învăţământ  reprezentativă  a  municipiului  Bucureşti  în  care

funcţionează 40 de clase   -9 clase de învățământ primar, 10 clase de învățământ gimnazial și 21 clase de invatamant liceal, având urmatoarele filiere, profiluri și specializări:

– filiera vocațională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare;

– filiera teoretică, profil uman, specializările filologie şi filologie bilingv limba engleză;

-filiera teoretică, profil real, specializarea matematică – informatică, intensiv informatică.

La  nivelul  institutiei  isi  desfasoara  activitatea  un  corp  profesoral  care  cuprinde  cadre  didactice  cu  înaltă  calificare ştiinţifică  şi  metodică,  dintre  care:  12     profesori  cu  titlul  de  doctor  în  ştiinţe,35   profesori  cu  gradul  didactic  I,6

profesori cu gradul didactic II, 4 profesori cu definitivat în învăţămant, 2 profesori debutanti.Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

252219.06364

intensiv
informatică

Filologie – bilingv limba engleză

1261 8,89365 

Filologie

126218,73366 

Misiune

Misiunea  Colegiului  Național  „Elena  Cuza”  este  de  a  oferi  un  act  educațional  de  calitate  și  de  a  contribui  la dezvoltarea, în rândul elevilor, a competențelor și abilităților academice și sociale atât de necesare în actualul context socio-economic.

 1. Promovarea egalitatii de şanse și pregatirea tinerilor pentru o integrare rapidă în societate și pe piața muncii, oferindu-le  suportul  psihopedagogic  încât  să-și  asume  responsabilități,  să  acționeze  independent  intr-o  societate

interdependentă, să evalueze critic realitatea înconjurătoare, să fie nu numai inovativi și inventivi ci și să se adapteze la

inovații, să cunoască și să stăpânească schimbările tehnologice

Unitate  de  învăţământ  reprezentativă  a  sectorului  6  si  a  municipiului  Bucureşti,Colegiul  National  „Elena  Cuza promoveză un învăţământ de calitate orientat spre pragmatism si este:

 Centru de,testare ECDL,EqualSkills

 Centru de testare Cambridge-Gold

 Centru de testare Certiport.:

 

Colegiul Național ”Elena Cuza” este singurul liceu vocational din Bucuresti   cu specializarerea invatator-educatoare, un pion important in procesul de formare a personalului didactic. Elevii de la clasele cu profil pedagogic sunt viitorii educatori,  învățători  și  chiar  profesori  pentru  învățământul  primar  și  preșcolar,  dacă  optează  pentru  continuarea studiilor universitare în cadrul Departamentului pentru învățământ primar si preșcolar din Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

 

 1. Creșterea calității educației furnizată de școală, creșterea prestigiului colegiului se reflecta in:

 rezultatele  foarte  bune  obținute  de  elevi  la  concursurile  și  olimpiadele  școlare,  la  nivel  municipal,  național  și internațional (numeroase premii si mențiuni la toate disciplinele).

 rata de   promovare   la examanele nationale-in anul școlar 2018-2019, promovabilitatea la examenul de Evaluare

Națională 100% si  la examenul de Bacalaureat de 99%

 mediile mari de admitere la liceu.

 

 1. Adaptarea ofertei  educationale  a  școlii  la  solicitările  elevilor  si  părinților  prin  introducerea    de  cursuri opţionale  ,  cum  ar  fi:  Literatură  universală,  Limba  spaniolă,  Geografia  Marii  Britanii  şi  a  SUA,  Pregatire  pentru examene Cambridge – FCE, Strategii de comunicare, The Literature of Adolescence, Studii Culturale, Pregatire pentru examene  Cambridge  –  CAE  ,  Geografia  turismului,  Hazarduri  naturale  şi  antropice,  Istoria  culturii  şi  civilizaţiei universale, Istoria culturii şi civilizatiei româneşti, Istoria comunismului din România.
 1. Formarea  continua  a  cadrelor  didactice  pentru  realizarea  unui  proces  instructiv-educativ  orientat  spre performanta- participarea profesorilor la numeroase cursuri de formare profesionala pentru  dezvoltarea competentelor digitale

 

 1. Lărgirea orizontului  de  cunoaștere  al  elevilor  și  al  profesorilor  se  realizează  prin  oferirea  de  experiențe educaționale care depășesc granițele geografice și culturale ale tarii prin derularea unor proiecte internationale Erasmus Games For Active Learning , proiectul „Drepți între popoare in Romania„,   susținut de Ambasada statului Israel și ISMB, ACSL (American Computer Science League )-concurs internațional de informatică aplicată  desfasurat in SUA.

Proiectul educațional Culture Without Borders realizat în parteneriat cu North Devon School of English- UK oferă oportunitatea  elevilor  și  profesorilor  de  limba  engleză  să  participe  la  realizarea  de  schimburi  interculturale,  să

folosească limba engleză în comunicare, să participe la cursuri de limbă engleză pentru dezvoltarea competențelor de comunicare și să valorifice în cadrul lecțiilor de cultură și civilizație engleză și la opționalele de limbă engleză.

Colegiul  Național  „Elena  Cuza”  demonstrează  continuitate  si  constanță  în  derularea  proiectelor  și  programelor

comunitare-    a  obținut  Certificatul  de  Școală  Europeană  la  edițiile  din  anii  2011  și  2014  ale  acestei  competiții naționale.

 

 1. Implicarea elevilor în programe de educație pentru dezvoltare, proiecte de dezvoltare durabilă, cu tematica ecologică, de educație pentru sănătate care stimulează interesul pentru rezolvarea problemelor vieții comunitare, ca viitori factori decizionali, ca resurse umane capabile să construiască o societate democratică și un viitor mai bun.

  organizarea Concursului național ”Creează cu scop…”- înscris în Calendarul CAEN fără finanțare MEN;

  organizarea Concursului Național de Creație I.L.Caragiale – „Momente, schițe, comedii…” înscris în Calendarul

CAEN, fără finanțare MEN;

   organizarea Concursului Național de Comunicări Științifice pentru elevii din Liceele Pedagogice „Educație de calitate  pentru  o  școală  mai  bună”  secțiunea  metodica  predării  limbii  și  literaturii  române  înscris  în  Calendarul CAEN fără finanțare MEN;

  Organizarea   Concursului   municipal   ”   Emoții   prin   artă”,   înscris   în   Calendarul   Activităților   Educative

Municipale;

  Proiectul ”Ora de cod” în colaborare cu firma IT Metro System;

   Proiectul de parteneriat  ”Meseriașii viitorului se pregătesc cu imprimanta 3D”, între Asociația Oamenilor de Afaceri din România, ECDL România și Colegiul Național ”Elena Cuza” oferă profesorilor și elevilor șansa de se instrui și de a se certifica în domenii noi, de a învăța să lucreze cu imprimanta 3D și implicit orientarea spre noi specializări cu potențial de creștere economică, dobândirea de noi competențe în vederea integrării cu succes pe piața muncii prin meserii inovative;

  Proiectul „Generatia in miscare”-derulat de Fundatia PRAIS in colaborare cu MEN;

  Programe cu specific economic si antreprenorial derulate in parteneriat cu  JUNIOR ACHIVEMENT Romania

   Programe educaționale- „ABC-ul emotiilor”- program national initiat de Centrul de Prevenire Antidrog”, sector 6, si  „Pot altfel”– program de implementare nationala privind consumul de canabis, adresat elevilor de liceu;

 

 

   Proiectul”  Club  European”–  numeroase  activitati  la  nivel  de  scoala,  sector  si  municipiu  avand  ca  obiectiv cresterea   calitatii   educatiei   pentru   o   cetatenie   europeana   promovand   toleranta,   solidaritatea,   egalitatatea, pluralismul european, protectia mediului si patriotismul national. Activitati desfasurate Aniversarea Zilei Naționale a Romaniei „Fiinta romaneasca: traire și implinire”, Dezbaterea – o formă de învățare socială, Școala europeană și integrarea profesională, Anul European al Patrimoniului Cultural, EUROPA – Casa mea, Drepturile inocenței.

 

 1. Dezvoltarea parteneriatelor cu institutii de invatamant superior– coordonarea practicii pedagogice a studentilor de  la  Universitatea  Bucuresit,  Facultatea  de  Psihologie  si  Stiintele  Educatiei;coordonarea  practicii  pedagice  a studentilor de la A.S.E
 1. Implicarea elevilor in activitati artistice– organizarea Balului Bobocilor, serbari scolare, vizite la muzee, vizionari de spectacole de teatru, opera.
 1. Implicarea elevilor  in  activitati  sportive–  participarea  elevilor  la  competitii  sportive  din  cadrul  Olimpiadei

Nationale a Sportului Scolar, la diferite discipline sportive: baschet, volei, fotbal, sah etc.

 

 1. Implicarea elevilor  in   activitati  de  voluntariat  și  consolidarea  abilităților  tinerilor  de  a  trăi  împreună  într-o societate în care contează valențele umane, implicarea, angajamentul și responsabilitatea se realizează prin implicarea în proiectul ” Strategia Naţională de Acţiune Comunitară ”  derulat cu Școala Specială nr.11 ”Constantin Păunescu” ce are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării copiilor cu nevoi speciale prin organizarea unor activități comune; participarea voluntarilor in cadrul proiectelor Proedus.

Personalitati  care  au  absolvit  cursurile  la  Colegiul  National”  Elena  Cuza”:  MARIN  PREDA-scriitor,  DAVID PRAPORGESCU-general, AL. G. SAVU-istoric, VASILE BUNESCU-prof. universitar dr. ALEXANDRU COROIANU-diplomat, expert ONU.

Obiective

 consolidarea pregătirii şcolare a elevilor la nivelul liceului;
 întărirea competitivităţii calificărilor obţinute prin profilurile: pedagogic, matematică-informatică intensiv şi
filologie (pregătirea elevilor în clase cu predare bilingvă –engleză, în vederea obţinerii atestatelor de limbi
străine);
 modernizarea reală a procesului de predare – învăţare, prin trecerea de la învăţămîntul reproductiv la învăţarea
ca rezolvare de probleme; dezvoltarea competentelor digitale si a competentelor lingvistice;
 formarea de individualităţi cu o bună pregătire profesională, apte să judece autonom, să elaboreze proiecte de
schimbare, să coopereze argumentativ în medii diferite;
 readucerea învăţării în clasă şi reducerea dependenţei şcolare de învăţământul paralel;
 adoptarea unor strategii educaţionale prin contactul permanent cu diferiţi parteneri sociali care facilitează
racordarea efectivă a şcolii la realitate;
 atragerea şi implicarea în viaţa şcolii a unor parteneri comunitari;
 proiectarea unor demersuri în vederea formării deprinderilor şi atitudinilor necesare unui bun cetăţean.

Dotări

Dotari: 25 sali de clasa, 3 laboratoare de informatica, 1 laborator biologie, 1 laborator chimie, 1 laborator fizica, 2 cabinete limba engleza, 1 sala de muzica tip amfiteatru, 2 sali de clasa amenajate in constructii modulare, sala de sport, cancelarie, 4 birouri (secretariat, contabilitate , directori,administrator), cabinet medical , teren sintetic, sala de sport.

Evenimente reprezentative

Ziua Colegiului National Elena Cuza-21 mai.

Informații utile

Specializări

 • Filologie
 • Filologie - bilingv engleză
 • Matematică-informatică
 • Pedagocic

Fotografii