CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA A IX-A – ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020/2021

DATA LIMITĂ/PERIOADAEVENIMENTUL  
Pregătirea admiterii
27 mai 2020Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă. Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
27 mai 2020Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică. Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a Vlll-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociati. Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare. în broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ
27 mai – 2 iunie 2020Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere. Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a Vlll-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
5 iunie 2020Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
2 – 12 iunie 2020Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).
17 iunie 2020Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a Vlll-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.
18 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a Vlll-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.
29 iunie 2020Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice. Depunerea/transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență.
30 iunie 2020Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a Vlll-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a Vlll-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată.
1 iulie 2020Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a Vlll-a, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
Probele de aptitudini
2 – 5 iunie 2020Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. Notă: Părinții vor fi informați, prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unităti de învățământ.
9-12 iunie 2020Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa 3 la prezentul ordin.
12 iunie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
15 iunie 2020Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
17 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată.
17 iunie 2020Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocational a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată.
29 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
2 iulie 2020Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.
2 – 3 iulie 2020Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea repartizării computerizate. *) Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată! Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
2 – 5 iunie 2020Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin. Notă: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 10 iunie 2020.
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
9 – 12 iunie 2020Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin.
12 iunie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
15 iunie 2020Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
19 – 23 iunie 2020Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.
25 iunie 2020Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă, la unitățile de învățământ de proveniență.
26 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată.
27 mai 2020Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
27 mai – 16 iunie 2020, ora 16.00Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on­line. în această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromilor *Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!
  30 iunie – 3 iulie 2020Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a Vlll-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic ‘Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare
  4 – 5 iulie 2020Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data 15 iunie 2020
Admiterea candidaților pentru învățământul special
2 – 3 iulie 2020Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.
Etapa de repartizare computerizată și admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021
2 – 6 iulie 2020Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
2 – 6 iulie 2020Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
3 – 7 iulie 2020Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
7 iulie 2020Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.
8 iulie 2020Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.
9 iulie 2020Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflăți în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
9 iulie 2020Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
10 iulie 2020Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a Vlll-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021.
10 iulie 2020Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.
13 – 20 iulie 2020Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.
21 iulie 2020Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
22 – 24 iulie 2020Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021
24 iulie 2020Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă. În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021, candidații rromi își păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților rromi care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.
27 iulie 2020Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
28 – 29 iulie 2020Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
24 – 30 iulie 2020Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a Vlll-a care nu au susținut evaluarea națională
30 iulie – 3 august 2020Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a Vlll-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020
4 august 2020Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
27 mai 2020Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021
3 iulie 2020Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021.
13 – 17 iulie 2020Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021
22-24 iulie 2020Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021