Despre liceu

Liceul Teoretic Lucian Blaga este poziționat în cartierul Pantelimon, unul dintre cele mai vechi cartiere ale capitalei – cartier al cărui nume este  de origine greacă însemnând  „Cel Milostiv”.

În această zonă, până în 1944 nu au existat școli care să fi avut un local propriu, astfel încât elevii erau nevoiți să urmeze cursurile în diferite case de locuit sau chiar în barăci. Între anii 1940-1945 a funcționat aici Școala mixtă nr. 8 „Principele Nicolae” care ulterior – anul școlar 1945-1946 – se va divide în Școala Elementară de băieți „Tudor Vladimirescu”  devenită în 1954, Școala nr. 65 și Școala Elementară de fete „6 Martie” devenită mai apoi Școala nr. 64.

În anul școlar 1957-1958 școlile nr. 64 și nr. 65 sub denumirea de Școala Medie nr. 29 „Alexandru Sahia”.

În anul școlar 1969-1970 Liceul nr. 29, „Alexandru Sahia”, se mută către într-o nouă locație, actualmente corpul B al Liceului Teoretic “Lucian Blaga”, urmând ca, în anul 1974, liceului să-i fie anexate încă două clădiri (actuala clădire principală și centrul de ateliere). Ultimele două corpuri vor fi adăugate între anii 1976-1977 (actualul corp C, de informatica, și sala de sport).

În anul școlar 1977-1978 se separă corpul B, de corpul principal A. Corpul B deveni Școala Generală nr. 53. Tot în acest an școlar, liceul își schimbă profilul devenind liceu industrial, fiind patronat de întreprindere I.M.U.A.B. („Întreprinderea de Mașini Unelte și Agregate București”) si I.C.S.I.T.M.U.A. („Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini și Utilaje Agricole”). Din acest an școlar și până în anul școlar 1990-1991 liceul, va purta denumirea de Grupul Școlar Industrial „Alexandru Sahia”.

Începând cu anul școlar 1990-1991 se fac demersurile necesare la Ministerul Educației și Cercetării pentru ca liceul să redevină unul teoretic și să poarte denumirea marelui poet al misterului „Lucian Blaga” denumire menținută până în zilele noastre: Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.

În anul școlar 1999-2000, după 23 de ani de la despărțire, Școala Generală nr. 53 se comasează cu Liceul Teoretic „Lucian Blaga” obținându-se actuala structură a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”. Începând din acest an școlar și până în prezent instituția noastră școlarizează elevi în ciclurile: primar, gimnazial și liceal.

Astăzi, în școală învață aproximativ 1200, de la clasa pregătitoare până la clasa a  douăsprezecea, îndrumați de un număr de 70 de cadre didactice, de personalul didactic auxiliar, bibliotecar, psiholog școlar, profesor documentarist, secretar, administrator, medici și asistenți medicali.  Toți aceștia sunt oameni devotați învățământului care-și aduc contribuția la progresul școlii noastre și al învățământului românesc.

În ceea ce privește dotarea materială, există cabinete de informatică, de chimie, de biologie, de fizică, de geografie, cabinet medical, cabinet stomatologic, sală de sport, Centrul de Documentare și Informare, iar majoritatea sălilor de clasă sunt echipate cu tehnică IT.

Elevii noștri sunt preocupați de latura științifică a procesului de învățământ, sunt implicați în diverse proiecte și activități extracurriculare, participă la olimpiadele și la concursurile școlare. În același timp, învață să colaboreze, să se autodepășească, să fie sociabili, să se integreze într-un grup, să fie încrezători, să respecte, să fie responsabili. 

În anul școlar 2019-2020 Liceul Teoretic „Lucian Blaga” școlarizează elevi în ciclurile: primar ( 10 clase cu 242 elevi), gimnazial (8 clase cu 238 elevi) și liceal (24 clase cu 680 elevi). La nivel liceal sunt școlarizați  elevi doar în filiera teoretică, profilurile real și uman, specializările matematică-informatică, științe ale naturii, filologie, științe sociale.

Pentru anul școlar 2020-2021 ne propunem pentru clasa a IX-a următoarele specializări:

Matematică informatică: 1 clasă cu 28 locuri;

Științe ale naturii: 2 clase cu 56 locuri;

Filologie: 2 clase cu 56 locuri;

Științe sociale: 1 clasă 28 locuri.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

126218,27216
 

Ştiinţe ale naturii

252428,15217 

Filologie

252428,15218 

Ştiinţe sociale

126218,15219 

Premii

Unitatea noastră este implicată în fiecare an în diverse proiecte locale, municipale, naționale și internaționale.

La nivelul unității noastre școlare s-au derulat în anii anteriori proiecte internaționale Comenius I, sub coordonarea Agenției Naționale Socrates: ”Apa-imaginar și realitate”, ”Valorile olimpismului pentru tânărul european”.

Menționăm că am stabilit  astfel parteneriate cu elevi, cadre didactice și directori din țări cum ar fi: Franța, Spania, Italia, Bulgaria, Austria, Turcia, Grecia, Portugalia, Belgia. Din România am primit sprijinul Comitetului Olimpic Român, Muzeului de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, Primăriei Sectorului 2, Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Activitățile din proiecte s-au  derulat conform agendelor ( vizite și întâlniri de proiect, redactare de pliante și reviste, concursuri, expoziții de fotografii și lucrări ale elevilor) și au participat din cadrul unității noastre școlare cadre didactice, directori, elevi, și părinți.

Diseminarea rezultatelor activităților (produse finale) realizate de fiecare echipă de proiect separat și/sau  în colaborare s-a realizat cu impact maxim ce a contribuit la dezvoltarea competențelor de colaborare, lucru în echipă, empatie, comunicare în limba franceză/engleză, creativitate.

Toți participanții din cadrul echipelor noastre de proiect, mai ales  elevii, au manifestat interes, seriozitate fiind apreciați de parteneri.

Obiective

Orientarea resurselor umane în perspectiva unui învățământ de calitate care să asigure obținerea competențelor specifice;

Reconsiderarea managementului școlii din perspectiva realizării egalizării șanselor în educație, a reducerii absenteismului și îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale (evaluare națională, bacalaureat, etc.);

Optimizarea procesului didactic din unitate prin utilizarea mijloacelor moderne de predare-învățare și comunicare, a tehnologiei informației și comunicării;

Asigurarea cadrului de siguranță a elevilor, diminuarea și prevenirea violenței;

Creșterea gradului de confort în școală prin modernizarea bazei materiale a școlii;

Dezvoltarea spiritului comunitar prin îmbunătățirea relației școală-familie-comunitate.

Dotări

Centru de documentare și informare (bibliotecă, sală de lectură, săli multimedia), 2 laboratoare de biologie, 2 laboratoare de fizică, 2 laboratoare de chimie, 3 laboratoare de informatică, 1 cabinet de geografie, 2 săli de sport, 2 cancelarii, cabinet stomatologic, cabinet medical, cabinet psihopedagogic, 24 săli de clasă, birouri (secretariat, administrator, contabilitate, director, director adjunct, CEAC.

Evenimente reprezentative

Ziua liceului: 9 mai

Ziua porților deschise 28 februarie pentru clasa pregătitoare și 9 mai pentru liceu

Revista liceului: „Pe aripile cunoașterii” : http://www.ltlb.ro/revista-liceului-pe-aripile-cunoasterii

Film de prezentare liceu: https://www.youtube.com/watch?v=zNNwK3CLOL0&feature=youtu.be

Activități extrașcolare reprezentative:

60 de ani de la înființarea liceului: https://www.youtube.com/watch?v=qv9sFWw8MS4&feature=youtu.be

Detașamentul de voluntari „Lucian Blaga”: https://www.youtube.com/watch?v=81ufqzcn5qA&feature=youtu.be

Expoziție cu lucrări ale elevilor: https://www.youtube.com/watch?v=YZxDLbDXjjA&feature=youtu.be

Serbare de Crăciun: https://www.youtube.com/watch?v=FA4BdXn55xo&feature=youtu.be

Informații utile

Specializări

  • Filologie
  • Matematică-informatică
  • Științe ale naturii
  • Științe sociale