Despre liceu

Înfiinţata în anul şcolar 1948-1949 sub forma unei Şcoli de ucenici, transformata succesiv in Şcoala profesională de tâmplari, Şcoala profesională de produse finite din lemn şi  Grup Şcolar Forestier, unitatea noastră şcolara funcţionează in localul actual din anul 1973, având atunci denumirea de Grup Şcolar de Industrializare a Lemnului “Pipera”.

Cu o vechime de peste 70 de ani si dobândind actuala denumire – Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi”- din anul şcolar 2013 – 2014, şcoala noastră a avut de la începutul apariţiei sale un rol bine conturat gratie unicităţii profilului in structura grupurilor şcolare si a liceelor bucureştene. Incluzând intr-o singura unitate şcolara un Liceu tehnologic şi o Şcoala postliceală Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” si-a diversificat cromatica profilurilor după anul 1990, înglobând si filiera teoretica – specializarea  matematica-informatica – alături de filiera tehnologica, aceasta din urma continuând sa marcheze personalitatea deosebită a şcolii.

        Plasata in fosta zonă Industriala Pipera si patronată până în anul 1989 de S.C. Pipera S.A., şcoala a format generaţii întregi de absolvenţi care s-au integrat în totalitate în activitatea economică a întreprinderii tutelare, pe întreaga ierarhie socio-profesională: muncitori, tehnicieni şi ingineri. In egală măsură, de-a lungul întregii sale istorii, şcoala a fost unicul furnizor de specialişti în industrializarea lemnului pentru toate celelalte întreprinderi de prelucrare a lemnului din Bucureşti precum şi din zonele învecinate. Încrezători în revitalizarea industriei de prelucrare a lemnului în ansamblul economiei romaneşti, nu am renunţat nici o clipă la profilul iniţial al şcolii, mai mult, începând cu anul şcolar 1999-2000, acordăm o pondere dominantă în structura Planului de şcolarizare filierei tehnologice, specializarea  tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, respectiv tehnician designer mobilă şi amenajări interioare şi tehnician în prelucrarea lemnului.

        Elevii claselor a XI-a şi a XII-a, liceu curs de zi, ruta directă, precum şi elevii şcolii postliceale au posibilitatea de a efectua practica în secţiile S.C. MOBILUX S.A. sau S. C. MOBTECO S. R. L. fiind recompensaţi cu burse de agentul economic.

Stabilite încă din anul 1994, actuala siglă a liceului precum şi simbolul acestuia – Coloana Infinitului – ne individualizează în contextul liceelor bucureştene, marcând deopotrivă afinităţile elevilor noştri pentru cultura generală, dar şi pentru aceea tehnică.

In urma acţiunilor de igienizare, întreţinere şi reparaţii desfăşurate în ultimii ani, localul şcolii precum şi   ateliere de instruire practică au în acest moment o stare foarte bună.

Având avantajul de a fi fost şcoală de demonstraţie în Programul PHARE, unitatea noastră şcolară se bucură de o dotare excepţională cu aparatură didactică, tehnică modernă şi echipament informatic aflate în perfectă stare de funcţionare în cele 40 cabinete, laboratoare şi săli de clasă.

Performanţele didactice deosebite ale corpului profesoral sunt permanent potenţate de activitatea unui nucleu de profesori formatori, promotori ai reformei în sistemul de învăţământ, cooptaţi în comisiile naţionale şi regionale ale Programului PHARE, metodişti, autori de programe şcolare cu aplicare locală sau de culegeri de comentarii, exerciţii şi probleme, de studii, articole şi eseuri de specialitate. Gradul de fidelitate al personalului didactic faţă de unitatea şcolară este foarte mare, toţi cei 16 profesori titulari ai liceului având o vechime neîntreruptă în unitate mai mare de 10 ani.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi
alimentaţie

1242  242

tehnician în
turism

Filiera tehnologică – TEHNIC – Fabricarea
produselor din lemn

24821 243tehnician
designer
mobilă şi
amenajări
interioare

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI – Protecţia mediului

1242  244tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii
mediului

Învățământ Profesional de Stat – Fabricarea produselor din lemn

124    Tâmplar Universal

Obiective

 1. Organizarea şi valorificarea întregului proces educaţional din liceu  se realizează în funcţie de dimensiunea realistă a bazei tehnico-materiale  şi în urma analizei resurselor umane.

 

 1. Strategia de coordonare a procesului formativ-informativ din şcoală se concretizează în stabilirea unei metodologii corespunzătoare realizării obiectivelor propuse în vederea optimizării procesului educaţional.

 

 1. Procedurile de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi a elevilor au ca scop  fundamental creşterea calităţii actului educaţional.

 

 1. In obţinerea resurselor financiare şi materiale necesare procesului de învăţământ de la bugetul alocat de către organele administraţiei locale, autofinanţare, sponsorizări, contracte de prestări servicii, colaborări cu parteneri externi prin proiecte de dezvoltare se va ţine seamă de numărul elevilor şi al cadrelor didactice,precum şi de volumul activităţilor curriculare şi extracurriculare actuale şi de viitor.

        

 1. Directorul unităţii de învăţământ se va preocupa permanent pentru perfecţionarea stilului şi a metodelor de lucru, precum şi pentru identificarea şi concretizarea cerinţelor de pregătire/formare continuă a întregului personal didactic. 

 

 1. Vor fi promovate relaţiile de colaborare eficiente în scopul creării unui climat favorabil realizării unor activităţii comune profesionale şi extraprofesionale prin participarea elevilor,a profesorilor, a părinţilor,a reprezentanţilor comunităţilor locale ( proiecte interdisciplinare, dezbateri, editarea publicaţiilor şcolii, excursii, vizionări de spectacole,concursuri sportive etc.     
 2.   Perspectivele privind evoluţia activităţii educaţionale din liceu vor avea ca suport dominant propunerile de optimizare existente la nivelul fiecărei comisii metodice, precum şi la nivelul Consiliului elevilor şi al Comitetului de părinţi al şcolii.                                                                                                 

             

 1. Personalul necesar ( didactic,auxiliar,administrativ şi de întreţinere ) va fi selectat prin corelarea competenţelor acestuia cu specificul şi volumul activităţii desfăşurate în unitatea de învăţământ. 

 

 1. Promovându-se descentralizarea, se va verifica sistematic calitatea procesului de învăţământ  prin exercitarea autocontrolului fiecăruia  din cei implicaţi în sistem. 

 

 1. Va fi menţinut sistemul coerent şi eficient de comunicare, în scopul deţinerii de către toţi participanţii la procesul educaţional a informaţiei pertinente şi actuale necesare ansamblului de activităţi din unitatea şcolară.                                                                                 

 

 1. Vor fi iniţiate şi dezvoltate programe comunitare, având drept scop promovarea imaginii liceului.

 

 1. Consolidarea şi modernizarea pregătirii şcolare,întărirea competivităţii calificărilor obţinute prin toate filierele şi specializările existente în Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi”, formarea unor individualităţi bine calificate,apte să gândească pertinent, autonom şi proiectiv,să formuleze argumente mizând pe noutate şi  schimbare vor avea drept corolar firesc integrarea într-o nouă    treaptă a destinului lor socio-profesional şi cultural a tuturor absolvenţilor şcolii.           

 

 1. Optimizarea raportului dintre cultura generală şi cultura de specialitate, evidenţiindu-se astfel conexiunea existentă între psihologia dezvoltării personalităţii şi conţinutul instruirii.

 

 1. Integrarea formării profesionale în educaţia generală în perspectiva adaptării absolventului la condiţii de schimbare“ de   reconversiune” continuă a pregătirii şi cunoştinţelor asimilate.

 

 1. Individualizarea procesului de învăţământ, pentru ca fiecare elev să poată dobândi cel mai înalt nivel de realizare în termeni de rezultat final.

 

 1. Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active – de grup
 1. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii liceului

 

 

Evenimente reprezentative

 1. Ziua internațională a non-violenței – afișe și imagini conținând mesajul non-violenței

Octombrie 2020

 1. Comemorarea Holocaustului – dezbatere

Octombrie 2020

 1. Arc peste timp – 1918 – 2020 – sesiune de referate și comunicări științifice

Noiembrie 2020

 1. Sărbătorile de iarnă în imagini – expoziție de grafică și pictură

Decembrie 2020

 1. Chimia verde, chimia durabilă – proiect cu tematică ecologică

Septembrie 2020 – iunie 2021

 1. Laboratorul ecologic „Constantin Brâncuși” – sesiune de referate și comunicări științifice

Mai 2021

 1. Săptămâna „Constantin Brâncuși” – expoziție de pictură, grafică, sculptură

Februarie 2021

 1. Ziua porților deschise – vizita absolvenților claselor a VIII-a.

Mai 2021

 1. Remember – întâlniri ale promoțiilor anterioare.

Octombrie 2020, Iunie 2021

 1. Ziua internațională a copilului – activități culturale, educative și sportive

Iunie 2021

 1. Festivitatea de absolvire a promoției 2021.

Iunie 2021

 1. Premirea elevilor cu rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare.

Iunie 2021

Informații utile

Specializări

 • Fabricarea produselor din lemn
 • Protecția mediului
 • Turism și alimentație

Fotografii