Despre liceu

·         Şcoala a fost înfiinţată în 1873 sub patronajul „Uniunii Constructorilor Români”, organizând cursuri pentru ucenicii și lucrătorii  din industria particulară si de stat.  În 3 august 1948 – Legea 175 privind reforma învățământului reorganizează învățământul, școala funcționând sub denumirea “Școala medie tehnică de construcții” sub patronajul Ministerului Construcțiilor, având cursuri cu o durată de 4 ani.

·         A funcţionat în mai multe locaţii, în anul 1950 fiind construit localul pe actualul amplasament, profilul şcolii rămânând neschimbat, cu o tradiţie de peste un secol şi jumătate

 

     Amplasamentul unității școlare a rămas de atunci neschimbat, Grupul Școlar de Construcții-Montaj “Mihai Bravu” funcționând și în prezent în același sediu, Șos. Mihai Bravu nr.428, cu noua titulatură de Colegiul Tehnic “Mihai Bravu”.

 

·         In anul 2013 – a fuzionat cu Grupul Școlar “Timpuri Noi”,  iar în anul 2014 a fuzionat cu Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu”,

beneficiind astfel de o infuzie valoroasă de cadre didactice și a crescut totodată și numărul elevilor din unitatea de învățământ.

 

·         In anul 2012,  în urma evaluării candidaturilor unităţilor de învăţământ preuniversitar

înscrise în competiţia “ŞCOALĂ EUROPEANĂ” – C.T. Mihai Bravu a fost nominalizat pentru o perioadă de 4 ani, fiind clasat pe locul 21 din 100  cu 161 de puncte, în urma activităților și proiectelor la nivel european desfășurate în ultimii 4 ani, atât în școală cât și în colaborare cu  școlile și instituțiile specifice din alte tări Europene.

·         Urmărind permanent racordarea ofertei curriculare la cererea de pe piaţa muncii, şcoala noastră și-a lărgit oferta educațională, autorizânde-se pe profilul Servicii, având următoarele calificări:

-la liceu: Tehnician în gastronomie şi Tehnician în hotelărie (nivel 4);

-la învățământ profesional: Bucătar, Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, lucrător hotelier.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Ştiinţe ale naturii

126217,90294

intensiv limba engleză

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi
alimentaţie

372637,372951 tehnician în gastronomie (intensiv limba engleză),1 tehnician în hotelărie (intensiv limba engleză)

Filiera tehnologică – TEHNIC – Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

372635,072961 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, 1 tehnician în construcţii şi lucrări publice, 1 tehnician instalator pentru construcţii

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric

248414,872971 tehnician în instalații electrice, 1 tehnician electrotehnist

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

124214,45298tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Învățământ Dual de Stat – Construcţii, instalaţii
și lucrări publice 

1

25    Instalator instalații
tehnico
-sanitare și de
gaze

Învățământ Dual de Stat – Construcţii, instalaţii
și lucrări publice

0,5

15    Constructor structuri monolite

Învățământ Dual de Stat – Construcţii, instalaţii
și lucrări publice

0,5

15    Izolator

Învățământ Dual de Stat – Turism și alimentație

1

24    Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Învățământ Dual de Stat – Turism și alimentație

1,5

39    Bucătar

Învățământ Dual de Stat – Turism și alimentație

0,5

11    Cofetar – patiser

Premii

1.Obținerea de premii la olimpiade și concursuri școlare, simpozioane naționale și internaționale;

2.Participarea în număr cât mai mare a elevilor la activități sportive / cultural-artistice / științifice/ educative;

3.Modernizarea atelierelor existente de către partenerul nostru de tradiție la învățământul profesional dual ENGIE ROMÂNIA;

4.Obținerea acreditării în domeniul Turism și alimentație, pentru calificările de nivel 3 și 4;

5.Utilizarea eficientă a laboratorului de gastronomie și hotelărie utilat la stadarde moderne;

6.Darea în folosință a cantinei școlare pentru servirea unei mese calde elevilor din liceu efectuarea stagiilor de practică pentru elevii de la Turism și alimentație în această locație;

7.Angajarea absolvenților unității noastre școlare pe piața muncii în domeniul pentru care s-au pregătit;

8.Amenajarea unui cabinet metodic la standarde moderne.

Obiective

– realizarea planului de școlarizare atât la liceu, cât și la învățământ profesional;

– eficientizarea învățării centrate pe elev;

– asigurarea calității învățării prin perfecționarea continuă a cadrelor didactice;

– îmbunătățirea calității învățare / predare / evaluare pentru oferirea de șanse egale elevilor și a creșterii performanțelor la bacalaureat și la examenele de certificare a compentențelor profesionale;

-eficientizarea Regulamentului școlar și a relațiilor de cooperare cu părinții pentru prevenirea abandonului școlar;

– dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor prin: deprinderi din domeniul IT, limbi străine, cultură tehnologică, spirit antreprenorial, competențe sociale;

– implementarea unor noi proiecte și continuarea celor existente la nivel național și internațional (Erasmus+, simpozioane, parteneriate).

Dotări

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” dispune o bază materială care cuprinde:

–          28 săli de clasă modernizate, dotate cu mijloace moderne de învățare;

–          5 laboratoare, din care: 2 laboratoare informatică, 1 laborator fizică, 1 laborator chimie, 1 laborator gastronomie/turism;

–          5 ateliere pentru pregătirea practică a elevilor (construcții, instalații, mecanică, electrice, electromecanică);

–          1 cabinet de documentare și informare (CDI);

–          1 cabinet psihologic;

–          1 cabinet medical;

–          1 bibliotecă dotată cu peste 15000 de volume;

–          1 sală de sport modernizată de 288 mp;

–          1 sală de festivităţi cu 150 locuri;

–          cancelarie, birouri.

Evenimente reprezentative

Ziua liceului: 8 noiembrie

Ziua porților deschise: în săptămâna Școala altfel: 4-8 mai 2020

Simpozionul național ”Fenomene atmosferice și evoluția vremii pe glob”-martie 2020

Simpozionul național ”Visător prin univers” -aprilie 2020

Simpozionul ”Alimentație rațională pentru sănătate”

Informații utile

Specializări

  • Chimie industrială
  • Construcții, instalații și lucrări publice
  • Mecanică
  • Științe ale naturii
  • Turism și alimentație

Fotografii