Despre liceu

Înfiinţată în anul 1942 în Bucureşti ca şcoală Medie Tehnică de Telecomunicaţii cu durata de 4 ani, şcoala avea ca scop principal pregătirea tehnicienilor pentru unităţile de poştă şi telecomunicaţii.

În anul 1966 prin Legea nr.2, ia fiinţă Liceul de Poştă şi Telecomunicaţii cu durata de 5 ani, care a funcţionat în localul Poştei Centrale, iar în anul 1970 se transformă în Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii, funcţionând în sediul actual din strada Romancierilor nr. 1, sectorul 6.

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4565/19.09.2000,   s-a aprobat ca din anul şcolar 2000-2001 să funcţionăm sub denumirea COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI”.

Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” este o unitate şcolară care satisface în principal nevoia de forţă de muncă specializată a Ministerului Comunicaţiilor cu regiile sale ( ROMTELECOM, C.N. POŞTA ROMÂNĂ şi REGIA DE RADIOCOMUNICAŢII). Conform Protocolului de parteneriat semnat în anul 1998 de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Comunicaţiilor şi şcoală, Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii din Bucureşti face parte din cele 6 unităţi şcolare din ţară, recunoscute şi agreate de către Ministerul Comunicaţiilor.

Conform tradiţiei, şcoala pregăteşte forţa de muncă calificată în domeniul poştei şi telecomunicaţiilor pentru municipiul Bucureşti şi  sudul   ţării (Regiunea 3 SUD MUNTENIA şi REGIUNEA SUD VEST OLTENIA).  În Bucureşti, şcoala este unică din punct de vedere al  domeniului prioritar al formării – comunicaţiile.

          Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, parteneriatul dintre şcoală şi agenţii economici are un impact semnificativ, din perspectiva dezvoltării personale şi a inserţiei socio-profesionale a viitorilor absolvenţi. În perspectiva reformei învăţământului vocaţional am optat pentru restructurarea şi modernizarea strategiei de pregătire, pentru modernizarea dotărilor şi pentru alinierea la strategiile de pregătire europeană. Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii a manifestat în permanenţă o preocupare deosebită pentru ameliorarea procesului didactic datorită implicării școlii în numeroase proiecte europene. Profesori ai şcolii sunt implicaţi în numeroase organisme care vizează stabilirea unor strategii care să îmbunătăţească calitatea procesului didactic. Şcoala a utilizat fondurile din sponsorizări şi alocate prin programele finanţate de Uniunea Europeană și Banca Mondială pentru a-şi moderniza şi extinde gama echipamentelor utilizate pentru sprijinirea procesului de predare şi învăţare.

Domeniile prioritare în care şcoala realizează formarea iniţială sunt: tehnic şi servicii. Analiza tendinţelor de evoluţie a pieţii muncii a determinat introducerea în oferta educaţională calificări noi. Pentru a răspunde mai eficient nevoilor actuale, dar și viitoare ale pieții muncii și ale comunității locale, școala a optat ca în anii școlari următori să autorizeze noi specializări/calificări sau să dezvolte și calificări existente anterior în oferta educațională a școlii pentru există acreditare, cum ar fi Bucătar, Ospătar sau Electronist aparate și echipamente, având în vedere dinamica dezvoltării Regiunii București- Ilfov.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Ştiinţe ale naturii

126217,60391 

Științe sociale

378627,42392 

Filiera tehnologică – TEHNIC -Electronică automatizări

248425,323931 tehnician operator tehnică de calcul, 1 tehnician operator telematică, 1 tehnician de telecomunicaţii (intensiv limba engleză)

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

248426,853941 tehnician în activităţi de poştă (intensiv limba franceză), 1 tehnician în activități economice

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie

248426,273951 organizator banqueting (intensiv limba engleză), 1 tehnician în gastronomie (intensiv limba franceză)

Învățământ Profesional de Stat – Electronică automatizări

0,512    Electronist aparate și echipamente

Învățământ Profesional de Stat – Electronică automatizări

0,512    Electronist rețele de comunicații

Învățământ Profesional de Stat – Turism și alimentație

0,512    Bucătar

Învățământ Profesional de Stat – Turism și alimentație

0,512    Ospătar (chelner) în unități de alimentație

Premii - Activitați

O1 Îmbunătățirea continuă a sistemelor de management al calităţii programelor de învăţare și a performanței beneficiarilor.

O2 Scăderea ratei de abandon a elevilor din anii terminali cu 1% anual, prin derularea de programe de recuperare intensivă în medii care favorizează învățarea.

O3 Creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat prin activități remediale și de sprijin peste valoarea de 44,056% pe serie curentă (rezultat înregistrat în anul școlar 2018-2019).

O4 Creșterea accesului la educație prin includerea elevilor aparținând unor grupuri dezavantajate în activitățile școlii

O5 Dezvoltarea de competenţe complementare care vin în sprijinul evoluției psihosociale şi educaţionale a elevilor

O6 Dezvoltarea sistemului de finanţare alternativă și asigurarea unei gestiuni eficiente a fondurilor de la bugetul de stat și local primite de către școală.

O7 Atragerea de specialişti, formarea şi dezvoltarea resursei umane existente

O8 Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea unei reţele de parteneriat pe verticala sistemului de învăţământ şi comunitate cu impact pozitiv asupra imaginii școlii

O9 : Îmbunătățirea dotărilor IT care să asigure acces la educație conform nevoilor individuale ale elevilor

10: Creşterea nivelului de calificare și diversificarea calificărilor din oferta educațională, mergând pe domeniile de pregătire până la nivelul maxim de calificare, posibil de obținut prin parcurgerea unui program de formare profesională prin ÎPT

 

 1. CONFERINȚA Internațională Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învătământul între realitate și provocări, ediția a VI-a, mai 2020, parteneriat cu CCD
 2. PROIECTE CAER/CAERI și CAEM:

– proiectul Dăruind, vei dobândi, CAERI, ediția a V-a;

–  proiectul Mens sana in corpore sano, CAERI/CAEM;

– proiectul De vorbă prin Univers, CAEM;

-proiect Protecţia consumatorului în domeniul servicii,CAEM .

 

 1. Activitățile Clubului European

 

 1. PROIECTE CIVITAS:

 

WorkPost – Civitas (2-30 noiembrie 2015, Primaria Municipiului București – PROEDUS) – organizator

GREEN – Civitas (31 octombrie – 18 noiembrie 2016, Primaria Municipiului București – PROEDUS) – organizator

– Buen Vivir – februarie –martie 2019 – partener

– două grupuri de dezbateri în cadrul proiectului ȘCOALA BUCUREȘTEANĂ DEZBATE – ALEGE! (martie-aprilie 2018).

 

 1. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE:
 • Siguranța are prioritate, NU violență! – în parteneriat cu Direcția Generală a Jandarmeriei Române – activitate de prevenire a violenței în școli (2019-2020)

 

 • PATRULA DE RECICLARE – acțiune municipală de colectare a deșeurilor cu prilejul Zilei Internaționale a Reciclării Deșeurilor Electrice (International E-Waste Day), ANUAL
 • Cursul de formare profesională pentru elevii claselor terminale organizat de către Asociația The Social Incubator, în cadrul proiectului ”La TINEri este puterea!”- 2018-2019, 2019-2020.
 • Proiectul Imaginile Bucureștiului, (august –noiembrie 2017, octombrie 2018 – aprilie 2019 AFCN, MAIE)
 • Clubul European al școlii – Târgul Caritabil de Crăciun în cadrul proiectului CAERI Dăruind, vei dobândi, ANUAL (5 ediții)

 

 • Revista NOTE…2020 – prof Bondoc M, prof. Manta M, prof. Ilie G.( premiul I și II național)
 • Implementarea programelor Junior Achievement
 • Implementarea programelor CIADO România
 1. PARTENERIATE:

Fundația Calea Victoriei (participare cu elevii la evenimentele organizate de fundație, premii pentru elevi), AOLN România – partener în proiectul CAERI “Dăruind vei dobândi”, acțiuni umanitare, ateliere caritabile,  Global Dignity,  Patrula de reciclare,  Junior Achievement, CIADO, PROEDUS, școli partenere în diferite proiect etc.

 

 1. ABSOLVENTI AI SCOLII CU CARE NE MANDRIM:

Răzvan Spiridon – PRO-TV, director la revista MEN’S LIFE

Mihai Gainusa – realizator emisiuni PRIMA TV

Marius Soian – jurnalist

Mihaela Cutus – redactor tv

Dragos Seuleanu – director Radio Romania

Luminita Iancu – regizor tv

Gabriela Iliescu – redactor Realitatea TV

DOTĂRI SPATII : Laborator multimedia, Centrul de documentare și informare

 1. PREMII : Loc 1, faza municipal cros ONSS; participare la faza pe ţară.

             Loc 2, faza municipal cros ONSS

             Loc 1, faza pe sector (handbal fete), loc 1 (participare la faza municipală)

             Loc 3, faza pe sector (volei băieţi)  

             Locul 3 la ONSS faza pe sector (ȘAH BAIEȚI)

             Locul 3 la ONSS faza pe sector (ȘAH FETE)

PROIECTUL CIVITAS BUEN VIVIR locul I, II, III și mențiune

Concursul Internațional “Pleiada personalităților neamului românesc” locul I, II, III și mențiune

Obiective

O1 Informarea corectă a elevilor absolvenți de gimnaziu în legătură cu oportunitățile oferite de Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe Airinei”: programe de studiu, consiliere și programe de dezvoltare personală, comunicarea la nivel instituțional, centrarea politicilor școlii pe îmbunătățirea performanței elevilor prin programe de educație remedială, parteneriate care vizează o bună orientare și pregătire profesională a elevilor, implicarea deosebită a cadrelor didactice

O2 Realizarea integrală a planului de școlarizare cu elevi care aleg în cunoștință de cauză parcursul educațional în cadrul Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe Airinei”

O3 Îmbunătățirea performanței școlare a elevilor prin accesul la echipamente și tehnologii moderne de instruire

Dotări

25 săli de clasă

Lista laboratoarelor şi a cabinetelor şcolare :

Fizicăcabinet1
Biologiecabinet1
Informaticalaborator4
Chimiecabinet1
Electronicalaborator5
Telecomunicatiilaborator2
Electrotehnica – Măsurări electricelaborator3
Ateliere şcolare 6

 

 • Număr săli de conferinţe (club): 1
 • Număr de săli de sport: 1
 • Număr de terenuri de sport: 4
 • Număr de cărţi: 33000
 • Număr de calculatoare: 63
 • Număr de periferice:
  • imprimante: 10
  • scanere: 4
  • copiatoare: 8
 • Număr de echipamente audio-vizuale (video-recorder, TV, sisteme audio): 16
 • Număr de table interactive, video-proiector: 5
 • Număr de laboratoare dotate cu aparatura pentru electronică analogică şi digitală şi simulatoare de aparatură pentru telecomunicaţii: 5

Evenimente reprezentative

CONFERINȚA Internațională Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învătământul între realitate și provocări, ediția a VI-a, mai 2020, parteneriat cu CCD

Informații utile

Specializări

 • Atletism(fete)
 • Economic
 • Electronică automatizări
 • Handbal
 • Înot(băieți)
 • Lupte greco-romane(băieți)
 • Lupte libere(băieți)
 • Polo pe apă(baieți)
 • Științe ale naturii
 • Științe sociale
 • Turism și alimentație
 • Volei(fete)

Fotografii