Despre liceu

Colegiul Național Bilingv ,,George Coșbuc” este continuatorul unei tradiții în predarea limbilor străine ale cărei temelii au fost puse în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în luna septembrie a anului 1869, când Victoria Choisy (căsătorită Hoffman), fiica unui ofițer francez venit în România, a deschis un pension pentru fete.

În istoricul școlii înființate de Victoria Choisy, prezentat în lucrarea Îndrumător în arhivele statului. Municipiul București, volumul II, 1984, pag. 78-80, se menționează că pensionul, deschis cu autorizația ministerului, s-a aflat mai întâi pe strada Jicniței, dar, pentru că instituția s-a dezvoltat și numărul elevelor a crescut, s-a mutat în Calea Călărași, obținând și o autorizație pentru funcționarea a patru clase primare. ,,Cursurile erau predate de institutoare, iar limbile străine de către profesori aduși din Franța și Germania”. (cf. Indrumător…, pag. 78). Programul școlii includea cursuri de pian, de pictură și de broderie artistică.

 Școala a funcționat apoi pe strada Credinței, dar și pe strada Negustori, la numărul 10. Între timp, a obținut dreptul de a include și două clase secundare, având și un director pentru limba română, autorizat de minister. Se continuă studiul limbilor străine cu profesori nativi, punându-se accent pe ,,însușirea perfectă a acestora”. (idem, pag. 78)

 În anul 1898, Victoria Choisy vinde școala Elenei Mangâru, fostă elevă și subdirectoare a școlii, căsătorită în 1895 cu profesorul Badea Mangâru, care va ocupa postul de director de studii. Din această perioadă școala se va numi Institutul de domnișoare ,,Choisy-Mangâru”. Elena și Badea Mangâru sunt socotiți ,,creatorii adevărați ai școlii sub forma ei definitivă” (ibidem), aceștia continuând studiul limbilor străine cu personal străin de specialitate și dezvoltând cursul secundar prin alegerea unor profesori de stat pentru fiecare materie. Următorul sediu, impus de creșterea considerabilă a numărului de eleve, este o ,,casă mare, confortabilă, cu fațadele spre Negustori, 32 și Mântuleasa, 17”. Apoi, în anul 1910, Institutul ,,Choisy-Mangâru” se instalează definitiv în Calea Moșilor, 152, ,,într-o clădire încăpătoare cu un teren în suprafață de 3000 de metri pătrați”. (ibidem, pag. 79).

 În timpul primului război mondial cursurile se suspendă, iar activitatea se reia în septembrie 1918, cu un curs primar complet, curs liceal cu patru clase inferioare și curs liber cu două secțiuni. Un an mai târziu, școala obține autorizație pentru cursul superior, iar prin ,,ordinul ministerului nr. 101401 din 15 nov. 1921 se acordă școlii un statut nou care prevede dreptul de a elibera certificate de stat” (ibidem). Numărul elevelor a crescut constant, în 1944 școala având în jur de 500, prin primirea unor eleve refugiate sau ai căror părinți erau pe front.

 Dezvoltarea acestei prestigioase instituții de învățământ, menționată în multe documente din perioada interbelică, este întreruptă brusc după război, când învățământul românesc a suferit transformări dramatice ca urmare a intrării statului român în sfera de dominație sovietică. Conducerea politică instaurată la 30 decembrie 1947 a adoptat rapid măsuri prin care urmărea controlul total asupra populației, printre priorități aflându-se legea de reformă a învățământului din 3 august 1948, rămasă în vigoare, cu unele modificări ulterioare, până în anul 1968.

Decretul nr. 175 din 3 august 1948 prevedea că ,,învățământul public constituie un drept egal pentru toți cetățenii Republicii Populare Române, fără deosebire de sex, naționalitate, rasă sau religie”, fiind ,,organizat exclusiv de stat”. În aceste condiții, prin decretul nr. 176, intrat în vigoare la 3 august 1948, trec în proprietatea Statului ,, toate bunurile mobile și imobile ce au aparținut bisericilor, congregațiilor, comunităților sau particularilor și au servit pentru funcționarea și întreținerea instituțiilor de învățământ general, tehnic sau profesional”, atribuindu-se ,,Ministerului Învățământului Public, care le va întrebuința pentru nevoile învățământului” (Articolul 1). La Articolul 4 al aceluiași decret se menționează că ,,se dizolvă orice asociațiuni, cu sau fără scop lucrativ, care au drept obiect organizarea și funcționarea unor școli particulare de învățământ. Bunurile acestor asociațiuni trec în proprietatea Statului, care le va folosi în scopul pentru care ele au fost destinate”. În Tabloul cu școlile particulare și confesionale de toate gradele din municipiul București, din decretul nr. 176, figurează ,,Școala primară de fete ,,Choisy-Mangâru”, din calea Moșilor Nr. 132, a Institutului Mangâru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal” și ,,Liceul de fete ,,Choisy-Mangâru”, din calea Moșilor Nr. 152, al Institutului ,,Choisy-Mangâru”, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal”.

Conform Decretului nr. 175 din 1948, cursurile gimnaziale și liceale de 8 ani sunt reduse la o școală medie, ce dura 4 ani, redusă apoi la 3 ani, prin Decretul nr. 56 din 1951, ca în U.R.S.S..

Învățământul mediu cuprindea : licee, școli pedagogice, școli tehnice și școli profesionale.

 Astfel, vechea școală particulară ,,Choisy-Mangâru” devine din 1949 Școala tehnică de administrație economică de fete nr. 6, care a fost repartizată la Ministerul Comerțului și Alimentației prin Decizia 378/19.04.1949 a Consiliului de Miniștri, privind Tabloul categoriilor de școli din învățământul mediu, repartizate pe ministerele de resort.

 Din 1953, Școala tehnică de administrație economică de fete nr. 6este redenumităȘcoala medie de fete nr. 16 București, având sediul în Calea Moșilor, 148. În acea perioadă, în clădirea din Calea Moșilor, 148, funcționa și Liceul de Fete Nr. 4, continuator al unui alt liceu particular trecut în proprietatea Statului prin decretul 176 din 1948, anume Liceul teoretic și comercial ,,Zoe Râmniceanu”, al Societății Ortodoxe. Fondul arhivistic al Liceului de Fete Nr. 4 se află în arhiva Colegiului Național Bilingv ,,George Coșbuc”, alături de arhiva Școlii medii de fete nr. 16 București. Deși hotărârea 387 din 1956 prevedea mixtarea învățământului în școlile de stat, o inspecție efectuată la Școala medie nr. 16 București la sfârșitul anilor ’50 scoate la iveală faptul că în școală se aflau preponderent fete.

 În 1958, prin Ordinul Nr. 94 al Ministerului Învățământului și Culturii, Școala medie nr. 16 Bucureștidevine Școala medie ,,George Coșbuc”, cu sediul în Calea Moșilor, Nr. 148.

Prin Decizia Nr. 214 din 22 februarie 1974, Consiliul Popular al Municipiului București stabilește mutarea Liceului ,,G. Coșbuc”(cu profil teoretic și mai târziu industrial) din Calea Moșilor, Nr. 148, în noul local construit în strada Olari, Nr. 29-31, unde se află și în prezent.

 În anul 1975, conform procesului-verbal din 25 aprilie, este preluat de la Liceul ,,George Coșbuc” fondul arhivistic al Institutului,,Choisy-Mangâru”, cu materiale din anii 1897 – 1948, păstrat la Arhivele Naționale, Fond nr. 290. Analiza acestor documente scoate la iveală informații despre evoluția învățământului românesc din perioada interbelică, precum Congresul directorilor și directoarelor de școli secundare din anul 1920, când s-au introdus experimental semestrele, utilizarea unor metode de verificare și notare a cunoștințelor, sporirea rolului consiliilor profesorale. Reiese, de asemenea, implicarea elevelor și profesorilor  Institutului,,Choisy-Mangâru” în activități de caritate și de voluntariat (în timpul războiului ajută copiii săraci de la Leagănul Sfânta Ecaterina, fac confecții pentru armată), dar și în numeroase activități culturale (organizarea bibliotecii pe clase, revista școlii, serbări).

 În contextul favorabil din învățământul românesc de după Revoluția din 1989, se creează premisele revenirii la specificul școlii înființate în secolul al XIX-lea, cu accent pe studiul limbilor moderne. Astfel, din 1991, liceul a căpătat profilul bilingv de limba engleză, profil care implică o studiere detaliată a limbii și culturii țărilor anglo-saxone. Din același an, Liceul Bilingv ,,George Coșbuc” beneficiază, neîntrerupt, de prezența profesorilor de specialitate din Marea Britanie, SUA, Canada, Australia. Păstrând spiritul inovator al creatorilor Institutului,,Choisy-Mangâru”, profesorii de engleză ai școlii (dintre care merită amintite doamnele Ecaterina Comișel, Anca Tănăsescu, Miruna Carianopol) pun bazele sistemului bilingv, care funcționează cu succes de aproape trei decenii, producând absolvenți de calitate, foarte buni cunoscători ai limbii engleze, absolvenți ai unor universități de prestigiu din țară și din  lumea întreagă.

 Datorită activității didactice de calitate și rezultatelor de excepție, liceul primește în anul 2005 titulatura de Colegiul Național Bilingv ,,George Coșbuc”.

Colegiul funcționează din 1991 cu două niveluri de învățământ : gimnaziu și liceu.

La gimnaziu, cele trei clase se constituie prin testare la limba engleză, limba română și matematică și au regim intensiv de studiu al limbii engleze, pe grupe, cu cel puțin 4 ore/săptămână. Interesul crescând față de această instituție de învățământ este demonstrat de numărul mare de elevi care se prezintă în ultimii ani la examenul de admitere în clasa a V-a.

La liceu, studiul limbii engleze se face în regim bilingv, pe grupe, la ambele profiluri: real, matematică-informatică (trei clase) și uman, filologie (trei clase), cu cel puțin patru ore de limba engleză/săptămână, dar și cu predarea în limba engleză a unor discipline nonlingvistice (de exemplu, Geografia Marii Britanii și SUA, Drepturile omului). Oferta de opționale a colegiului este variată, incluzând discipline în limba engleză (pregătire pentru examenele Cambridge, redactări, traduceri, scriere creativă), dar și discipline socio-umane, limbi moderne, literatură pentru copii, geografie în limba engleză, educație fizică etc.

În prezent, în școală predau trei profesori nativi de limba engleză, dar în ultimii doi ani (2016-2018) au beneficiat de profesori nativi voluntari și elevii care studiază germana ca a doua limbă modernă.

 Colegiul Național Bilingv ,,George Coșbuc” are parteneriate cu Consiliul Britanic, fiind, după acesta, cel mai mare centru din țară de pregătire și susținere e examenelor Cambridge, dar și cu Institutul Goethe și cu Institutul Francez, elevii susținând examene cu recunoaștere internațională și la limbile germană și franceză.

De asemenea, colegiul este din 2016 centru de testare ECDL, elevii beneficiind de condiții pentru obținerea acestui permis internațional de utilizare a calculatorului.

 Colectivul actual de cadre didactice din Colegiul Național Bilingv ,,George Coșbuc” include profesori cu gradul didactic I, profesori cu titlul științific de doctor, profesori mentori, formatori și metodiști, membri în comisiile naționale de specialitate, experți în management educațional. Sunt, de asemenea, autori de manuale și auxiliare didactice, profesori cu rezultate deosebite în pregătirea elevilor pentru examenele naționale, pentru olimpiade și concursuri. Aceștia participă constant la cursuri de formare și perfecționare, fiind preocupați de dezvoltarea personală și profesională.

În intervalul 2010-2013, Colegiul Național Bilingv ,,George Coșbuc” a fost centru de formare pentru București, sectorul 2 și Ilfov, în proiectul POSDRU – COMPENDIU –Dezvoltarea competențelor personalului didactic și didactic auxiliar de conducere din sistemul de învățământ preuniversitar, Axa prioritară : Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, derulat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic din Brașov.

 Calitatea activității didactice se reflectă în rezultatele la examenele naționale care permit inserția absolvenților în instituții liceale de prestigiu, dar și în facultăți importante din țară și din afara granițelor. Într-un studiu al Ministerului Educației Naționale din 2014, cu ,,Date calitative despre școlile gimnaziale din București”, Colegiul Național Bilingv ,,George Coșbuc” figurează pe primul loc, având media mediilor la evaluarea națională 9,42 și media mediilor de absolvire a claselor V-VIII  9,52, cu o diferență de doar 0,10, ceea ce indică un grad ridicat de obiectivitate în evaluarea elevilor.

În plus, clasamentele din ultimii 5 ani arată că media de admitere la liceu, ca și procentajul de promovabilitate de la Bacalaureat păstrează Colegiul Național Bilingv ,,George Coșbuc” în topul instituțiilor de valoare ale Bucureștiului.

 Colegiul Național Bilingv ,,George Coșbuc” se remarcă, de asemenea, prin numeroasele premii obținute la olimpiadele și concursurile școlare la nivel local, municipal, național, dar și internațional la limba română, la limba engleză, la limba germană, la limba franceză, la limba latină, la istorie, la geografie, la religie, la informatică, la matematică, la biologie, la fizică, la chimie, la educație plastică, la handbal și la baschet.

 Activitățile extrașcolare reprezintă un aspect important al procesului educativ din Colegiul Național Bilingv ,,George Coșbuc”, elevii fiind implicați în diferite proiecte (de exemplu : Primăvara școlilor, Veșmânt și podoabă, Vinerea muzicală, Seara de teatru, Târgul de Crăciun, Zâmbetul din cutie –  activități cu scop caritabil), activități de voluntariat (la centre de copii cu nevoi speciale, la spitale cu secții pentru copii), cluburi (de dezbateri, de teatru, de public speaking, de istorie, de fotografie etc.), serbări ( de Crăciun, de Ziua Liceului, care se sărbătorește în luna mai), excursii și tabere (cu scop cultural, turistic și recreativ, de limba engleză, de limba germană, de ski).

Elevii de liceu se pot înscrie în corul școlii ,,Papillons”, distins cu numeroase premii la concursurile municipale și naționale. Avem o trupă de teatru numită Brainstorming cu numeroase premii la festivaluri naționale. De asemenea, avem un club de debate denumit Central cu o activitate prodigioasă, fiind printre cele mai bune din București.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică – bilingv limba engleză

252219.55 201 

Ştiinţe ale naturii – bilingv limba engleză

126219.47 202 

Filologie – bilingv limba engleză

252319.29203 

Științe sociale – bilingv limba engleză

126219.44204 

Obiective

Promovarea celor două noi specializări, Științele naturii și Științe sociale

Promovarea facilităților și dotărilor din școală în urma reabilitării și renovării totale

Promovarea activităților extrașcolare: clubul de dezbateri, clubul de teatru Brainstorming, clubul de Public Speaking, clubul de lectură La oglindă, clubul TED ED, clubul MUN și conferința MUN Coșbuc din octombrie 2020, clubul montan, clubul Dungeons and Dragons, clubul de creative writing

Promovarea proiectelor Erasmus+

Promovarea examenelor Cambridge (lb engleză), DELF (lb franceză), FIT (lb germană) și ECDL care sunt organizate în școală.

Dotări

 • 15 săli de clasă
 • 2 laboratoare de informatică
 • 1 laborator de biologie
 • 1 laborator de fizică
 • 1 laborator de chimie
 • 1 cabinet de limba română
 • 1 cabinet lb germană
 • 1 cabinet lb franceză
 • 7 săli doar pentru orele de lb engleză pe grupe
 • 1 sală de sport
 • 1 sală de festivități
 • gradină interioară
 • bibliotecă
 • cancelarie, secretariat, birou administrație, birou contabilitate

Evenimente reprezentative

Ziua liceului, Festivalul Veșmânt și podoabă

Informații utile

Specializări

 • Filologie - bilingv engleză
 • Matematică-informatică - bilingv engleză
 • Științe ale naturii - bilingv engleză
 • Științe sociale

Fotografii